Ordin nr. 113594/2006

Imprimare

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2006 a societăţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare/reasigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 561 din 29 iunie 2006).

Actul şi-a încetat valabilitatea.

   În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 22 iunie 2006, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2006 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare,

   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2006 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia reglementari contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
  Nicolae Eugen Crisan

   Bucuresti, 23 iunie 2006.
   Nr. 113.594.

  

ANEXA  -  SISTEMUL de raportare contabila la 30 iunie 2006 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

   A. Norme metodologice privind întocmirea si verificarea raportarilor contabile ale societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2006
   1. Generalitati
   Societatile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite în continuare asiguratori, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia, au obligatia sa întocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2006, astfel: un exemplar, la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre agentii economici si alti contribuabili, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
   2. Prezentarea si modul de completare a raportarilor contabile la 30 iunie 2006
   Asiguratorii vor întocmi si vor depune raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
   1. Bilant (cod 01);
   2. Contul de profit si pierdere compus din:
   - Contul tehnic al asigurarii generale (cod 02);
   - Contul tehnic al asigurarii de viata (cod 03);
   - Contul netehnic (cod 04);
   3. Date informative (cod 05).
   Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi si vor depune raportari contabile care cuprind urmatoarele formulare:
   1. Bilant (cod 01);
   2. Contul de profit si pierdere (cod 02);
   3. Date informative (cod 03).
   Asiguratorii si brokerii de asigurare vor completa datele de identificare (denumirea societatii, adresa, telefonul si numarul de înmatriculare la registrul comertului), precum si cele referitoare la încadrarea corecta în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale. În casute se vor trece codurile care delimiteaza încadrarea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare.
   Necompletarea pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute mai sus conduce la imposibilitatea identificarii societatii si, în consecinta, se considera ca lucrarea nu a fost depusa, asiguratorii sau brokerii de asigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
   Asiguratorii si brokerii de asigurare completeaza codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activitati), din Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.
   Bilantul prezinta, în forma sintetica, elementele de activ si de pasiv, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.
   Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2006, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiata dupa înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.
   Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2006 asiguratorii, în functie de activitatea de asigurare pe care o desfasoara, vor completa formularul contului tehnic al asigurarii generale (cod 02), formularul contului tehnic al asigurarii de viata (cod 03) si formularul contului netehnic (cod 04).
   Brokerii de asigurare vor întocmi formularul contului de profit si pierdere (cod 02).
   Datele care se raporteaza în formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la începutul anului pâna la sfârsitul perioadei de raportare.
   În formularul "Date informative", la rândurile 01 si 02 coloana 1, persoanele juridice care au în subordine subunitati vor înscrie cifra 1, indiferent de numarul acestora.
   La rândurile privind platile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depasit termenele de plata prevazute în contracte sau în acte normative.
   Societatile comerciale care au beneficiat de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, aprobata prin Legea nr. 358/2004, vor prezenta sumele reprezentând facilitatile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 47 si 48 din formularul cod 05 (asiguratorii) si la rândurile 30 si 31 din formularul cod 03 (brokerii).
   Formularele de raportare contabila la 30 iunie 2006 se semneaza de administratorul societatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de catre înlocuitorii lor de drept.
   Administratorul societatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi în formularele de raportare.
   Conducatorul compartimentului financiar-contabil are obligatia sa respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmarind realitatea datelor care se raporteaza, precum si încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.
   Asiguratorii si brokerii de asigurare care au în subordine sucursale sau subunitati fara personalitate juridica vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportarile contabile la 30 iunie 2006.
   Societatile comerciale care au în subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul în strainatate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valuta din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate în tara.
   În situatia în care operatiunile subunitatilor proprii în strainatate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valuta, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportarile contabile la 30 iunie 2006 ale persoanei juridice din tara, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor exprimate în lei.
   Formularele care compun raportarile contabile la 30 iunie 2006 se vor completa în lei (RON).
   Asiguratorii si brokerii de asigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor raportarile contabile la 30 iunie 2006, astfel:
   - pe suport hârtie (formatul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor), semnate si stampilate, conform legii, împreuna cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice. Asiguratorii care practica cele doua categorii de asigurari (asigurari de viata si asigurari generale) vor depune atât balante sintetice si analitice aferente fiecarei categorii de asigurari, cât si balanta centralizata;
   - în format electronic, prin încarcarea datelor în aplicatia CSA-EWS, pentru asiguratorii si brokerii înregistrati în aplicatia de mai sus, sau pe CD pentru brokerii neînregistrati în aplicatie, utilizând fisierele existente pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor www.csa-isc.ro.
   Asiguratorii si brokerii de asigurare vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice formatul electronic al raportarilor contabile la 30 iunie 2006 continând formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, folosind programul de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
   Programul de asistenta este pus la dispozitie asiguratorilor si brokerilor de asigurare, gratuit, de unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.
   Asiguratorii si brokerii de asigurare depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice discheta cu raportarile contabile la 30 iunie 2006, însotita de raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportari se depun împreuna cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
   Asiguratorii si brokerii de asigurare care nu au desfasurat activitate de la data înfiintarii pâna la 30 iunie 2006 nu întocmesc raportari contabile la 30 iunie 2006, urmând sa depuna o declaratie pe propria raspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, care sa cuprinda toate datele de identificare a societatii:
   - denumirea completa (conform certificatului de înmatriculare);
   - adresa si numarul de telefon;
   - numarul de înregistrare la registrul comertului;
   - codul unic de înregistrare;
   - capitalul social.
   O declaratie similara vor depune si persoanele juridice care se afla în curs de lichidare, potrivit legii.
   3. Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2006 la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice
   Raportarile contabile la 30 iunie 2006, precum si declaratiile asiguratorilor si brokerilor de asigurare care nu au desfasurat activitate se vor depune pâna cel mai târziu la 15 august 2006.
   Nedepunerea, prin sistemul on-line, a CD-ului (la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) sau a dischetelor (la Ministerul Finantelor Publice) si a formularelor listate, semnate si stampilate, sau a declaratiilor, dupa caz, pentru data de 30 iunie 2006, se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata.
   4. Completarea raportarilor contabile la 30 iunie 2006 de catre asiguratori si brokerii de asigurare se efectueaza folosind planul de conturi prevazut la cap. III pct. 1 si 2 din reglementarile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.129/2005.
   B. Nomenclator - forme de proprietate
  
--------------------------------------------------------------------------------
Cod                                   Denumire
--------------------------------------------------------------------------------
20   PROPRIETATE MIXTa (cu capital de stat si privat)
     PROPRIETATE MIXTa (cu un capital de stat sub 50%)
21   Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
22   Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
23   Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
24   Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
     PROPRIETATE MIXTa (cu capital de stat 50% si peste 50%)
25   Societati comerciale cu capital de stat autohton si de stat strain
26   Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton si strain
27   Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton
28   Societati comerciale cu capital de stat si privat strain
30   PROPRIETATE INDIVIDUALa - PRIVATa (cu capital: privat autohton, privat
     autohton si strain, privat strain)
34   Societati comerciale pe actiuni
35   Societati comerciale cu raspundere limitata
--------------------------------------------------------------------------------